ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ

Ջրամբարաշինություն Հետևեք ձեր դիմումի
ընթացքին
Պաշտոնական էլ. փոստ
39065493@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am
համակարգով ծանուցումների համար)

Հարցումներ

Ինչպե՞ս եք գնահատում ջրամատակարարման որակը Հայաստանում:

 

Տառատեսակներ

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշմամբ հաստատված «Գրապալատ» և «Մարիամ» համակարգչային տառատեսակները:

Հայտարարություններ

24.07.2018

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

«Արտաշատ»  ջրօգտագործողների  ընկերության  տնօրենի  թափուր  պաշտոնը

        զբաղեցնելու  համար  մրցույթի «Արտաշատ» ջրօգտագործողների ընկերության վարչական խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ ընկերության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար, հավակնորդները պետք է համապատասխանեն ստորև ներկայացվող մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման պահանջներին (չափանիշներին).

1) Բարձրագույն կրթություն
2) Ջրային տնտեսության համակարգում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ
3) Համակարգի հետ կապված օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն
4) Հայոց լեզվի գերազանց իմացություն
5) Համակարգչային ծրագրերի իմացություն՝ առնվազն MS office
6) Կառավարման և հաղորդակցվելու որոշակի հմտություններ

ՀՀ Սույն մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները «Արտաշատ» ջրօգտագործողների ընկերության վարչական խորհրդին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

1) գրավոր դիմում ` «Արտաշատ» ջրօգտագործողների ընկերության վարչական խորհրդի նախագահի անունով (դիմումը լրացվում է տեղում).
2) ինքնակենսագրություն.
3) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները (դիպլոմներ, վկայականներ, վկայագրեր).
4) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք.
5) մեկ լուսանկար` 3X4 չափսի.
6) անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները
7) աշխատանքային գրքույկի պատճենը։

Սույն մրցույթի փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 15 օգոստոսի 2018թ.ներառյալ. փաստաթղթերի ներկայացման վայրը՝ ք. Արտաշատ Մարքսի 4 հասցեով, աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-ից մինչև 13:00:

Սույն մրցույթն անցկացվելու է 2018թ. սեպտեմբերի 5-ին ժամը 11:00-ին «Արտաշատ» ջրօգտագործողների ընկերության վարչական շենքում,հեռախոսահամար 2-28-47:


Ծանոթություն

1. Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ` անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով:
2. Քաղաքացին պատճեններով ներկայացվող փաստաթղթերի հետ ներկայացնում է նաև դրանց բնօրինակները, որոնք պատճենների հետ համեմատվելուց հետո վերադարձվում են քաղաքացուն:28.09.2016

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ


ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ (ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ

 


Նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ անցկացվելիք հանրային լսումների (քննարկումների) մասին 2016 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, ժամը՝ 11:00-ին ք. Եղվարդի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում և ժամը՝ 14:00-ին գ. Նոր Երզնկայի համայնքապետարանում տեղի կունենան հանրային լսումներ (քննարկումներ) «Եղվարդի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ: 

 

 

Ձեռնարկող՝ ՀՀ ԳՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր ազդեցություն Հնարավոր է որոշակի ազդեցություն շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա
Փաստաթղթերին ծանոթանալու եղանակները, վայրը, օրը, ժամը Փաստաթղթերը տեղակայված են ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի (ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 13Ա) էլ.կայքում՝ www.scws.am և Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի (ք. Եղվարդ, Երևանյան 1) էլ.կայքում՝ www.aarhus.am: Փաստաթղթերին կարող են ծանոթանալ նաև նշված հասցեներում սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից ամեն օր ժամը՝ 14:00-18:00 մինչև դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու ժամկետի ավարտը:
Դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու ժամկետը Յոթ աշխատանքային օր՝ ծանուցման հրապարակման օրվանից
Քննարկումների պատասխանատուներ Եղվարդի քաղաքապետարան
Նոր Երզնկայի համայնքապետարան
Քննարկումների պատասխանատուների էլ. փոստը և հեռախոսահամարները Եղվարդի քաղաքապետարան (info@yeghvard.am, հեռ. (+374224) 2-11-10)
Նոր Երզնկայի համայնքապետարան (norerznka-village@mail.ru, հեռ. (+374232) 3-67-91)
10.03.2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

 

 

Գերմանիային Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարության կողմից տրամադրվող օժանդակության շրջանականերում՝ գերմանական KfW բանկը հայտարարել է մրցույթ՝ «Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի գույքի կառավարման խորհրդատավական ծառայություններ»-ի գնման նպատակով:


Համարը՝         BMZ 2014 70 194
Պահանջվող ծառայություններ՝


- Ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ոլորտներում ակտիվների կառավարման լավագույն ինստիտուցիոնալ լուծման վերաբերյալ խորհրդատվություն,


- Ներկայիս կարողությունների գնահատում, խորհրդատվություն որակավորված անձնակազմի հավաքագրման և հնարավոր հետագա ուսուցման վերաբերյալ,


- Ջրի պահանջարկի կառավարման ասպեկտների սահմանում,


- Իրականացման նպատակով գույքի կառավարման ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի մշակում,


Մրցույթին մասնակցելու պայմաներին ծանոթանալու համար այցելեք այս հղումով՝

  

http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-tenders,t=consultancy-services-for-the-optimization-of-the-assets-of-the-water-sector-in-armenia,did=1422162.html 

 

 

 

 

 

Վերադառնալ սկիզբ